Zoeken naar:

Dit is een privacyverklaring van Motorclub Hoogeveen e.o., gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045167. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a)  zich inschrijft voor een georganiseerd evenement
(b   aanmelding lidmaatschap
(c)  via contactformulier contact met ons opneemt

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a)  Naam, adres
(b)  E-mailadres, telefoonnummer
(c)  Geboortedatum, geslacht

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
(a)  het lidmaatschap te continueren
(b)  nieuwsbrieven te verzenden
(c)  contact met u op te nemen of te onderhouden

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met  secretaris Motorclub Hoogeveen e.o. via info@motorclubhoogeveen.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Motorclub Hoogeveen e.o..

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen